Najczęściej zadawane pytania

Liczba odwiedzających: 847
1. Czy w deklaracji należy wpisać osoby zameldowane, czy faktycznie mieszkające w danym gospodarstwie?
Należy wpisać osoby faktycznie zamieszkujące w danym gospodarstwie. Liczba osób zameldowanych nie musi się zgadzać z liczbą stale przebywających. A w kontekście systemu zagospodarowania odpadów najważniejsza jest informacja, ile osób wytwarza odpady.
I tu należy wspomnieć, że osobami wytwarzającymi odpady, choć niezameldowanymi, są też pracownicy sezonowi.

2. Co zrobić w sytuacji, gdy została złożona deklaracja, a np.: urodzi się dziecko lub umrze osoba zamieszkująca daną nieruchomość?
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiany liczby osób zamieszkałych), właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

3. Co w przypadku osób studiujących poza miejscem zamieszkania oraz osób przebywających poza granicami kraju lub pracowników sezonowych, przebywających na pewien okres?
W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wskazać liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość. W związku z powyższym, podczas roku akademickiego (szkolnego) nie ma konieczności uwzględniania takich osób w deklaracji. Jednakże na okres wakacji, kiedy te osoby wracają do domów rodzinnych, należy złożyć korektę deklaracji (w ciągu 14 dni od zmiany danych stanowiących podstawę do naliczania opłaty). Podobnie należy postąpić w przypadku osób powracających z zagranicy, czy przebywających w ramach prac sezonowych.

4. Mam własny kompostownik, nie piję napojów sprzedawanych w plastikowych butelkach, mam piec kotłowy, w którym palę papier, a więc w moim rozumieniu nie produkuje odpadów. Czy muszę składać deklarację za gospodarowanie odpadów, których nie mam?
Odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych to cała gama różnych odpadów. To nie tylko odpady kuchenne ale też np.: odpady po kosmetykach, po chemii gospodarczej, odpady elektryczne i elektroniczne, odpady wielkogabarytowe, rozbiórkowe, budowlane, niebezpieczne, w tym przeterminowane leki, baterie czy świetlówki. Odbiór wszystkich tych odpadów ujęto w miesięcznej opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku, gdy część odpadów komunalnych zostaje zagospodarowana we własnym zakresie jest to indywidualna sprawa właściciela nieruchomości. Wysokość stawki nie zmienia się mimo tego, że część odpadów nie jest przekazywana do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z powyższym właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację i wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która należy do dochodów publicznych i jest przeznaczona na realizację celów publicznych - jest daniną publiczną w rozumieniu art. 217 Konstytucji RP i wywołuje następstwa w postaci rygorów, jakie towarzyszą wprowadzaniu danin publicznych.

5. Co w sytuacji, gdy kończę budowę domu, ale zamieszkam w nim dopiero za kilka miesięcy. Kiedy powinienem złożyć deklarację?
W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.

6. Na jaki czas składa się deklarację?
Deklarację składa się na czas nieokreślony. Złożona deklaracja obowiązuje do czasu złożenia deklaracji korygującej, zmieniającej lub ustania obowiązku uiszczania opłaty. Zmianę danych w deklaracji należy złożyć m. in. w sytuacjach opisanych powyżej pod nr.: 2 lub/i 3.

7. Jak gmina sprawdzi, czy podaliśmy prawdziwe dane w deklaracji?
W sytuacji wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, organ wzywa podatnika do wyjaśnienia powodu niezłożenia korekty deklaracji. Jeżeli mieszkaniec nieruchomości, co do której organ powziął wątpliwości, w terminie 14 dni od wezwania nie pojawi się w w/w sprawie, dowodem w zakresie wyjaśnienia sprawy mogą być m. in. zeznania świadków, jak i również wszelkie inne dowody, zgodnie z art. 75 Kodeksu postępowania administracyjnego. Gmina może też uzyskać informacje od firmy wywożącej odpady – informacje o przepełnieniu pojemników również mogą świadczyć o zaniżeniu rzeczywistej liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Efektem końcowym sytuacji opisanej powyżej jest decyzja, w której na podstawie dowodów Organ wykonawczy zmienia stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zgodną ze stanem faktycznym.

8. Czy pracownicy firmy odbierającej od nas odpady mają prawo sprawdzać zawartość naszych pojemników czy też worków?
Od momentu, gdy firma odbierze worek z wytworzonymi przez nas odpadami, przestają one być naszą własnością, a ich właścicielem staje się gmina. Nie ma więc przeszkód by firma, z którą gmina podpisała umowę sprawdziła ich zawartość. Sprawdzając zawartość worków czy pojemników gmina (za pośrednictwem firmy) może pokazać nam błędy w zakresie segregacji odpadów, dzięki czemu nie tylko uczymy się prawidłowych nawyków, lecz także uda się nam wyłapać tych, którzy nie stosują się do zasad selektywnej zbiórki. Warto również pamiętać, że gmina nie tylko za pośrednictwem firmy odbierającej odpady może kontrolować sposób gromadzenia odpadów przez podatnika. Burmistrz może upoważnić oraz oddelegować do tego celu pracownika Urzędu i zlecić wyrywkową kontrolę nieruchomości pod tym kątem. Wyżej wymieniona kontrola odbywać się może na terenie posesji, z niej sporządzone są protokoły, a w nich wnioski z kontroli oraz pouczenia w razie wykrycia nieprawidłowości w sposobie gromadzenia opadów.

9. Kto wyposaża nieruchomość w pojemniki na odpady komunalne?
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

10. Gdzie mogę oddać stary telewizor, pralkę lodówkę lub szafę?
Odpady z gospodarstwa domowego, tj.: AGD/RTV oraz zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Jest on zlokalizowany na terenie gminy. Informacja o lokalizacji oraz godzinach otwarcia PSZOK jest opublikowana na stronie internetowej.

11. Czy przywiezienie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie odpłatne?
Nie, odpady należy dostarczyć do punktu we własnym zakresie, a na miejscu, zgodnie z Regulaminem PSZOK, odbierane są od właścicieli nieruchomości w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Należy jednak zapoznać się z ww. regulaminem, w którym określone są zasady, ograniczenia i terminy przyjmowania.

12. Na co zostają przeznaczone opłaty, które trafiają do gmin?
Pieniądze zebrane z opłat za odpady komunalne mogą zostać przeznaczone wyłącznie na:
- odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
- tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- obsługę administracyjną tego systemu.

13. Co w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie płacił za odpady?
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej i nie przekroczyła ona dziesięciokrotności kosztów upomnienia (tj. 11,60 zł), Burmistrz określi w stosownej informacji, która zostanie dostarczona podatnikowi w sposób zwyczajowo przyjęty (bez dodatkowych kosztów) wysokość tych zaległości. Natomiast w sytuacji, gdy pomimo skutecznego dostarczenia korespondencji opłata nie zostanie uregulowana i przekroczy kwotę 116,00 zł, stosując się do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Burmistrz korzysta z nadanego mu uprawnienia jako organowi egzekucyjnemu do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych (z wyjątkiem egzekucji nieruchomości w egzekucji administracyjnej) należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Problemem naszej gminy i jej mieszkańców jest brak świadomości o zbiorowej odpowiedzialności. Od 2020 roku bowiem, gminy rozliczają się z firmami obsługującymi je ww. zakresie od tonażu, czyli od wagi zebranych odpadów. W sytuacji kiedy więc w okresie letnim, w czasie zbioru owoców, na terenie gminy przebywa nawet do 25 tys. pracowników sezonowych, za których rolnicy i plantatorzy nie płacą, należy się liczyć z tym, że stawki opłat dla stałych mieszkańców będą musiały wzrosnąć.

14. Posiadam na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą domek letniskowy - dlaczego muszę opłacać ryczałtową stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok, skoro na terenie działki wypoczynkowej przebywam 2- 3 miesiące w roku?
Obowiązek nałożenia przez gminy na właścicieli domków letniskowych opłaty ryczałtowej wynika wprost z zapisu w rozdziale 3 a art. 6 j pkt. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. która mówi: „w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie prze część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

15. Czy deklarację na domek letniskowy należy składać co roku?
Nie. Deklarację składamy jednorazowo i obowiązuje ona bezterminowo, na czas nieokreślony, chyba że następuje zmiana w postaci zbycia domku i/lub zmiany właściciela

16.Czy muszę składać deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi na domek letniskowy, w sytuacji gdy odpady wywożę ze sobą do swojego miejsca zamieszkania, bo tam wnoszę opłatę za gospodarowanie?
Tak, ponieważ pomimo obowiązku opisanego w pkt.14, dodatkowo mając na uwadze zasadę bliskości, opisanej w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., uwzględniamy hierarchię sposobów postępowania z odpadami, a więc w pierwszej kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania. Natomiast przewóz, czy transport odpadów, wg. ustawy o transporcie odpadów z dnia 14 grudnia 2012 r., bez uzyskania niezbędnego do tego celu zezwolenia podlega karze administracyjnej.