Historia Szkoły

Liczba odwiedzających: 1470
Historia Szkoły Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą

Czasy najdawniejsze
Szkolnictwo w Czerwińsku istniało od średniowiecza i było związane z działalnością zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich.
Historię miejscowej Szkoły Podstawowej można rozpocząć od drugiej połowy XVIII wieku, kiedy to Komisja Edukacji Narodowej wprowadziła szkoły powszechne, z programem nauczania ustalonym przez państwo. W 1779r w Czerwińsku istniała szkoła podwydziałowa ( wyższa niż parafialna) skupiająca 71 uczniów. Podobna szkoła funkcjonowała w okresie Księstwa Warszawskiego. Obie miały swoje siedziby w budynku znajdującym się na terenie przyklasztornym .
W latach panowania rosyjskiego, w tzw. „ Kongresówce” i Przywiślańskim Kraju ( 1815 r. – 1914r.) w miasteczku , a po 1867 r. w osadzie, działała koedukacyjna szkoła elementarna ( poziom klas I – III) dla 40 uczniów . Pod koniec tego okresu były dwie szkoły, męska i żeńska. W obydwu miał miejsce wielki strajk szkolny 1905 roku, co potwierdzają zachowane raporty policyjne.
Nauczanie przerwała I wojna światowa, ale zostało wznowione już w 1917 roku, dzięki staraniom biskupa płockiego i miejscowego społeczeństwa.

Historia szkoły w niepodległej Polsce - kalendarium
1918 r.– 1935 r. -7 –klasowa szkoła podstawowa dla 400 uczniów z parafii Czerwińsk i Radzikowo działająca w wynajmowanych pomieszczeniach w pięciu budynkach.( Na tym terenie istniało jeszcze 5 placówek oświatowych, niżej zorganizowanych ,w Gawarcu , Garwolewie, Boguszynie Starym, Radzikowie i Zdziarce))
1935r. – początek nauki w nowym budynku szkoły , ( dzisiaj służy on przedszkolakom i uczniom klas młodszych).
1 lutego 1945 r.- wznowienie nauki w 7 klasowej SP po zakończeniu II wojny światowej. Niektóre klasy liczyły nawet 60 uczniów. Były to nie tylko dzieci mieszkańców, ale również pensjonariusze Domu Sierot ,prowadzonego przez Salezjanów w latach 1945 – 1952.
1967 r. – 7 klasową szkołę opuścili ostatni jej absolwenci.
1973 r. - 1984 r. - 8 klasowa SP funkcjonowała jako Zbiorcza Szkoła Gminna , odpowiedzialna min za organizację drugiego etapu konkursów przedmiotowych.
27 października 1976 r.- uroczystość nadania szkole imienia Władysława Jagiełły .
1 września 1999 r. – powstanie Gimnazjum oraz sześcioletniej szkoły podstawowej
1 września 2003 r. – powołanie Gminnego Zespołu Szkół złożonego z 6- klasowej SP i Gimnazjum. W GZS było około 700 uczniów.
1 września 2015 r. – przywrócenie 8 klasowej SP i wygaszanie Gimnazjum im Władysława Jagiełły

Baza lokalowa i obiekty towarzyszące
Szkoła pobudowana w latach 1927 – 1935, była trzykrotnie rozbudowywana. W 1968 r. oddano do użytku salę gimnastyczną, w drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX wieku powstały kolejne izby lekcyjne i nie istniejąca dziś, mała sala gimnastyczna, zaś w roku 2012, ukończono budowę, długo wyczekiwanej, hali sportowej z obiektami towarzyszącymi, oraz pięciu sal lekcyjnych. W 2015 r. szkoła otrzymała boisko Orlik ,a w 2019 r. bazę rekreacyjno sportową powiększyła Otwarta Strefa Aktywności, usytuowana obok najstarszego budynku szkolnego.

W służbie wartościom patriotycznym i obywatelskim
W 1937 r. – obok szkoły wzniesiono pomnik upamiętniający mieszkańców parafii poległych w walkach o niepodległość w latach 1918- 1922. Zachowała się fotografia drużyny harcerskiej obok tego pomnika ,( trwają poszukiwania obelisku , zniszczonego przez władze komunistyczne). W szkole cyklicznie organizowano Dni morza, co wynikało z faktu , że w Czerwińsku istniała przystań rzeczna, a wielu mieszkańców było flisakami. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w usypywaniu miejscowego Kopca Kościuszki i organizowanych przy nim uroczystościach.
W 1975 r. – w ścianę budynku wmurowano Tablicę Pamięci ku czci mieszkańców gminy Czerwińsk poległych i pomordowanych w latach II wojny światowej . Instruktorzy i harcerze z całej gminy, zebrali informacje na temat ofiar i umieścili je w Księdze Pamiątkowej.
Od 1936r ,z dwoma dłuższymi przerwami wywołanymi sytuacją polityczną w kraju , przy SP w Czerwińsku nad Wisłą działa drużyna ZHP. W 2018 r. harcerze starsi nakręcili krótki film, o więźniu obozu koncentracyjnego , zastępowym z pierwszej czerwińskiej drużyny ZHP. Szkoła we współpracy z e środowiskiem lokalnym , organizowała i organizuje ważne uroczystości państwowe. Szczególnie doniosłe były obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Włączamy się też w inne wydarzenia np. uroczystość z okazji przywrócenia Czerwińskowi praw miejskich.
Zarówno w okresie międzywojennym jak i po wojnie, szkoła współpracowała i współpracuje z parafią oraz salezjańskim Stowarzyszeniem Oratorium. Realizowano wiele inicjatyw, na rzecz : kultury , sportu i wypoczynku dzieci i młodzieży.
Obecnie w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą uczy się około 400 dzieci i młodzieży w 22 oddziałach, z czego 6 oddziałów to oddziały przedszkolne, pracujące w zaadoptowanej, wyremontowanej części budynku szkolnego, stanowiącej oddzielny kompleks przedszkolny, natomiast 16 oddziałów to oddziały klas I – VIII szkoły podstawowej. W szkole oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych prowadzone są dodatkowe zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej i inne. Do najważniejszych z nich należą zajęcia logopedyczne, dydaktyczno – wyrównawcze, koła zainteresowań, zajęcia terapii pedagogicznej, rewalidacyjne, zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, zajęcia chóru szkolnego. Uczniowie objęci są opieką pedagogów szkolnych. W szkole realizuje się każdego roku wiele innowacji pedagogicznych.