Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czerwińsk nad Wisłą

Liczba odwiedzających: 1138

Cel operacji to poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody w Wychódźcu oraz systemu odwodnienia osadu ściekowego poprzez wyposażenie oczyszczalni ścieków w Sielcu w prasę do odwodnienia trudnych osadów ściekowych.
Operacja dofinansowana w ramach działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: 7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Typ „Gospodarka wodnościekowa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Całkowity koszt I etapu to ponad 149 691 zł., z czego dofinansowanie z PROW 2014-2020 wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowanych.