Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę promenady wraz z elementami towarzyszącymi oraz utworzenie placu zabaw w Czerwińsku nad Wisłą

Liczba odwiedzających: 1196

Cel operacji to umożliwienie zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych i turystycznych mieszkańców, kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę promenady z elementami towarzyszącymi oraz nowoczesnego placu zabaw w miejscowości Czerwińsk nad Wisłą.

Zakres prac to:
• Roboty przygotowawcze
• Roboty rozbiórkowe
• Roboty ziemne
• Krawężniki i obrzeża
• Ścianki oporowe
• Chodnik
• Zieleń
• Nasadzenia
• Roboty wykończeniowe
• Oznakowanie
• Roboty naprawczo - konserwacyjne
• Elementy małej architektury
• Oświetlenie
• Zakup elementów zabawowych na plac zabaw.

Operacja dofinansowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Całkowity koszt operacji to ponad 262 tyś. złotych, z czego dofinansowanie z PROW 2014-2020 wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowanych