Dziś jest 21 stycznia 2019 r., imieniny Agnieszki, Jarosława

Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 1/2018/G w ramach przedsięwzięcia Aktywna Wieś

Data umieszczenia:

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

1.       Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym
przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i
zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;


2.       Zachowania dziedzictwa lokalnego;


3.       Promowania obszaru objętego LSR, w tym
produktów lub usług lokalnych.


 


I. Termin
i miejsce składania wniosków o dofinansowanie:


Wnioski można składać od
dnia 19 kwietnia 2018r. do dnia 8 maja 2018r.
do godziny 16:00. Wnioski wypełnia się w Generatorze Wniosków i wysyła drogą elektroniczną przez
naciśnięcie klawisza „wyślij”. Wniosek

(w 2 egzemplarzach) w wersji papierowej wraz z załącznikaminależy złożyć bezpośrednio (osobiście, albo przez
pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD–Przyjazne Mazowsze, ul.
Sienkiewicza 11, 09 -100 Płońsk, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00
do 16.00


II. Forma
wsparcia:


Prefinansowanie (grant)


III. Zakres
tematyczny operacji:


Aktywizacja mieszkańców w
tym grup defaworyzowanych na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność przez:


a) wdrażanie
przedsięwzięć aktywizujących,


b) wdrażanie przedsięwzięć
aktywizujących grupy defaworyzowane,


Grupa docelowa: Organizacje
pozarządowe, zgodnie art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności  pożytku publicznego i o
wolontariacie, (Dz.U. 2003 nr 93 poz. 873, z późn.zm.), jeżeli ich
siedziba lub oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.


IV. Maksymalna kwota dofinansowania oraz intensywność
pomocy zgodna z LSR


Do 10 000 zł na jeden grant.


Wsparcie jest udzielane w
formie prefinansowania planowanych do poniesienia kosztów kwalifikowanych

w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych.


V. Limit środków w naborze


50 000 zł


Więcej informacji można uzyskać w biurze LGD –
Przyjazne Mazowsze ul. Sienkiewicza 11 w Płońsku,

nr tel. 23 661-31-61
oraz na stronie internetowej LGD www.lgdpm.pl
Dane teleadresowe gminy

Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl

Numer konta bankowego:
Vistula Bank Spółdzielczy
49 9011 0005 0260 0459 2000 0010

Biuletyn Informacji Publicznej
http://czerwinsk.bipgmina.pl/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://czerwinsk.eboi.pl


© 2006 - 2015 Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl