Stowarzyszenie „Gmina Jest Wspólna”

Liczba odwiedzających: 1088
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o zarejestrowaniu Stowarzyszenia „Gmina Jest Wspólna”. Stowarzyszenie, jest organizacją o charakterze społecznym, będzie kłaść szczególny nacisk na następujące zagadnienia:

1. Skuteczny przepływ informacji.
Rzetelna i pełna informacja o sprawach działalności Gminy buduje zaufanie mieszkańców do władz samorządowych. Stowarzyszenie będzie dążyć do jawnego i przejrzystego funkcjonowania Gminy, m.in. występować, w trybie dostępu do informacji publicznej, o szczególnie ważne informacje z punktu widzenia mieszkańców i je upubliczniać.

2. Praworządność.
Działanie zgodnie z prawem stanowi fundament samorządu lokalnego. Stowarzyszenie będzie zwracać się do władz samorządowych o wyjaśnianie wszelkich wątpliwości natury formalnej i prawnej, które budzą wśród mieszkańców zainteresowanie lub niepokój. W przypadku nieprawidłowości oraz jakichkolwiek potencjalnych oznak naruszenia prawa przez władze samorządowe, Stowarzyszenie będzie podejmować działania w celu jego usunięcia, w szczególnych zaś przypadkach kierować wnioski o rozstrzygnięcie do właściwych instytucji nadzorczych lub arbitrażowych.

3. Aktywizacja mieszkańców.
Stowarzyszenie będzie prowadzić działania związane z aktywizacją społeczności lokalnej. Głos i inicjatywy mieszkańców mogą i powinny wyznaczać kierunki, w jakich podąża Gmina. Pozytywna energia mieszkańców prze-kształcona w aktywność, stanowi ważny element rozwoju i tworzenia gminy im przyjaznej oraz sprzyja wyborowi skutecznych i przestrzegających prawo władz samorządowych.


Z poważaniem

Przedstawiciel Stowarzyszenia „Gmina Jest Wspólna”
mgr Cezary Piekut