Deklaracja dostępności

Liczba odwiedzających: 7490

Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.

Wyłączenia

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów tekstowych (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Ciećwierz.
 • E-mail: archiwum@czerwinsk.pl
 • Telefon: 242315877

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą
 • Adres: Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą
  Władysława Jagiełły 16
  09-150 Czerwińsk nad Wisłą
 • E-mail: urzad@czerwinsk.pl
 • Telefon: 242315860

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków
Do budynku prowadzą 4 wejścia. Wejście A - wejście główne do budynku znajduje się od strony parkingu przy ulicy Władysława Jagiełły. Wejście B znajduje się od strony dziedzińca Urzędu (wejście na Salę Ślubów). Wejście C zlokalizowane jest przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (od strony parkingu gminnego). Wejście D - znajduje się z tyłu budynku, przy parkingu dla pracowników (wejście służbowe).

Urząd w podstawowym zakresie zapewnia możliwość dostania się do budynku osobie ze szczególnymi potrzebami wejściem głównym.

Dostosowanie korytarzy
Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Pomieszczenia znajdują się na parterze i na piętrze budynku.

Dostosowanie schodów
Na piętro budynku prowadzą schody.

Dostosowanie wind
Brak wind

Dostępność pochylni
Pochylnia znajduje się przy wejściu głównym.

Dostępność platform
Brak platformy.

Dostępność informacji głosowych
Brak zainstalowanego domofonu. Brak zainstalowanego wideofonu.

Dostępność pętli indukcyjnych
Brak pętli indukcyjnej.

Dostosowanie parkingów
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla klientów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego
Brak tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

• podwyższony kontrast; 
• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie; 
• możliwość zmiany szerokości strony; 
• na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Inne informacje i oświadczenia

Informacja zwrotna
W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dorota Ciećwierz, adres poczty elektronicznej archiwum@czerwinsk.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 24 231 58 77

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja poprawy dostępności

W miarę możliwości będziemy poprawiać źle opracowane dokumenty tekstowe oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.