Przebudowa drogi gminnej Roguszyn – Stare Przybojewo - Goworowo

Liczba odwiedzających: 1337

Cel operacji to wspieranie lokalnego rozwoju dróg na obszarach wiejskich oraz poprawa warunków życia i rozwoju gospodarczego w miejscowościach Roguszyn, Stare Przybojewo i Goworowo poprzez zwiększenie ilości dróg o nawierzchni asfaltowej.
Zakres prac to:
• Roboty przygotowawcze
• Roboty ziemne
• Odwodnienie
• Podbudowa
• Nawierzchnia
• Pobocza
• Zjazdy
• Oznakowanie
• Podziały geodezyjne.
Operacja dofinansowana w ramach działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: 7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Typ: 7.2.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Całkowity koszt operacji to ponad 613 tys. złotych, z czego dofinansowanie z PROW 2014-2020 na poziomie 63,63 % kosztów kwalifikowanych.