Harmonogram odbioru śmieci oraz informacje na temat opłat na 2023 rok

Data: 01.12.2022 r., godz. 10.23    1996
Udostępniamy Państwu harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2023. Prosimy o dokładne zapoznanie się i zwrócenie uwagi na pewne zmiany w zakresie odbiorów z ul. Truskawkowej i Warszawskiej. Jednocześnie informujemy, że na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą z 30 listopada 2022 r., stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i letniskowych w 2023 roku ulegają zmianom.
1. Stawka podstawowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 25,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
2. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej naliczana będzie jako trzykrotność stawki podstawowej i wynosić będzie 75,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł od stawki podstawowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
4. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, określa się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 200,00 zł.
5, Dla nieruchomości, o których mowa wpkt.5, w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określa się podwyższoną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w wysokości 600 zł.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą z 3 grudnia 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, także w 2023 roku, właściciele nieruchomości zamieszkałych, zobowiązani są do wnoszenia bez wezwania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry za okres dwóch miesięcy, w następujących terminach:

  • do 15 stycznia za miesiące: styczeń, luty;
  • do 15 marca za miesiące: marzec, kwiecień;
  • do 15 maja za miesiące: maj, czerwiec;
  • do 15 lipca za miesiące: lipiec, sierpień;
  • do 15 września za miesiące: wrzesień, październik;
  • do 15 listopada za miesiące: listopad, grudzień.

Właściciele nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zobowiązani są wnosić opłatę bez wezwania za cały rok z góry w terminie do 15 maja danego roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w niezmienionej wysokości uiszcza się przelewem na indywidualny numer konta bankowego, wygenerowanego na podstawie numeru złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry, za kilka okresów rozliczeniowych, nie więcej jednak niż do końca roku kalendarzowego.