Informacja o Sesji Rady Miejskiej

Data: 25.11.2022 r., godz. 11.23    521
Mieszkańcy Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, uprzejmie informuję, że w dniu 30 listopada 2022 r. (tj. środa) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą odbędzie się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą kadencji 2018 – 2023.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji RM.
4. Wystąpienia Zaproszonych Gości.
5. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
6. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2022.
7. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku.
8. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
9. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
10. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
11. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
12. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
13. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
14. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Czerwińsk nad Wisłą a Gminą Zakroczym w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Czerwińsk nad Wisłą, Gminie Zakroczym zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie Miasta
i Gminy Czerwińsk nad Wisłą bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
do Zespołu Placówek Edukacyjnych, ul. Mazowiecka 10, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
15. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek
oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Czerwińsk nad Wisłą.
16. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czerwińsk
nad Wisłą na rok 2022.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
i zwolnień dotyczących tego podatku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Czerwińsk nad Wisłą a Gminą Zakroczym w sprawie powierzenia
przez Miasto i Gminę Czerwińsk nad Wisłą, Gminie Zakroczym zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Placówek Edukacyjnych, ul. Mazowiecka 10, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
27. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek
oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Czerwińsk nad Wisłą.
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
29. Wolne wnioski i informacje.
30. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
/-/Dariusz Stanisław Szurmak