Rolniku, złóż wniosek! Pomoc dla rodzin 5-10 tysięcy.

Data: 23.11.2022 r., godz. 13.58    698
Do dnia 30 listopada 2022 r. do Biur Powiatowych Agencji można składać wnioski o pomoc finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Wnioski należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wnioskującego o pomoc.
Pomoc będzie udzielana w wysokości:

• 10 000 zł – w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym,
• 5 000 zł – w przypadku gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.

Budżet programu wynosi 600 mln zł. W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 600 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 600 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającej ze złożonych wniosków.

Do wniosku należy dołączyć:
1. Kopię protokołu oszacowania szkód zawierającego informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych innymi niż susza lub uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód albo wydruk kalkulacji oszacowania szkód w przypadku gdzie szkody spowodowane zostały wystąpieniem w 2022 r. suszy.
2. Zgodę współwłaścicieli – w przypadku gdy gospodarstwo rolne jest przedmiotem współwłasności.
3. Kopie faktur sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5000 zł brutto bądź innych niż kopie faktur dokumentów, na podstawie których wnioskodawca może wykazać sprzedaż produktów rolnych ze swojego gospodarstwa. Mogą to być również umowy sprzedaży, rachunki lub oświadczenia wnioskodawcy o dokonaniu takiej sprzedaży.
Agencja opracowała wzór oświadczenia wnioskodawcy o sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa. Ten dokument, po wypełnieniu i podpisaniu przez ubiegającego się o wsparcie, będzie mógł stanowić załącznik do wniosku o pomoc, jako potwierdzenie wartości dokonanej sprzedaży. Formularz dostępny jest na stronie internetowej.

Więcej informacji:
www.gov.pl/web/arimr
• Biuro powiatowe ARiMR w Płońsku
• Pod numerem tel. 23 674 11 73 lub 23 674 11 90