Informacja

Data: 09.04.2021 r., godz. 09.28    405
Przypominamy rolnikom i plantatorom z terenu gminy Czerwińsk nad Wisłą o konieczności zgłaszania do systemu gospodarki odpadami komunalnymi pracowników sezonowych, a tym samym o obowiązku składania korekty deklaracji dotyczących wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Podstawa prawna: art. 274a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U.2019.poz. 900) oraz art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz.1439)