Dziś jest 19 listopada 2018 r., imieniny Elżbiety, Seweryna

Aktualności

Informacja o sesji Rady Gminy

Data umieszczenia:

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 29 LISTOPADA 2017 R. (TJ. ŚRODA) O GODZ. 9OO
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ ODBĘDZIE SIĘ XXVI SESJA RADY GMINY KADENCJI 2014 - 2018.

PORZĄDEK OBRAD:
1. OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE KWORUM.
2. PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD.
3. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI RG.
4. WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI.
5. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH RADY GMINY.
6. INFORMACJA N/T PRACY WÓJTA GMINY OD OSTATNIEJ SESJI RADY GMINY.
7. INFORMACJA N/T PROJEKTÓW UCHWAŁ:
a. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ;
b. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ NR 152/XIX/2016 NA ROK 2017;
c. W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
ORAZ ZWOLNIEŃ W TYM PODATKU;
d. W SPRAWIE OBNIŻENIA ŚREDNIEJ CENY SKUPU ŻYTA DLA CELÓW WYMIARU PODATKU ROLNEGO;
e. W SPRAWIE OPŁATY TARGOWEJ;
f. W SPRAWIE OKREŚLENIA STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH I ZWOLNIEŃ DOTYCZĄCYCH TEGO PODATKU NA ROK 2018;
g. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYF ZA WODĘ POBIERANĄ Z URZĄDZEŃ ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ NA TERENIE CZERWIŃSK NAD WISŁĄ;
h. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYF ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
DO OCZYSZCZALNI NA TERENIE CZERWIŃSK NAD WISŁĄ;
i. W SPRAWIE UCHWALENIA ,,PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE NA ROK 2018”;
j. W SPRAWIE TRYBU I SPOSOBU POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW JEGO FUNKCJONOWANIA.
k. W SPRAWIE ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY
DO 3 LAT;
l. W SPRAWIE ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY
DO 3 LAT;
m. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ODSTĄPIENIE OD OBOWIĄZKU PRZETARGOWEGO TRYBU ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY NA CZAS NIEOZNACZONY;
n. W SPRAWIE ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W OBRĘBIE GARWOLEWO;
o. W SPRAWIE SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY;
p. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ODSTĄPIENIE OD OBOWIĄZKU PRZETARGOWEGO TRYBU ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY NA CZAS NIEOZNACZONY;
q. W STRAWIE ZLECENIA KOMISJI REWIZYJNEJ PRZEPROWADZENIA KONTROLI.
8. PODJĘCIE UCHWAŁ RADY GMINY.
9. ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
10. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE (SPRAWY ROŻNE).
11. ZAMKNIĘCIE OBRAD.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
W CZERWIŃSK NAD WISŁĄ
/-/ DARIUSZ SZURMAK

Dane teleadresowe gminy

Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl

Numer konta bankowego:
Vistula Bank Spółdzielczy
49 9011 0005 0260 0459 2000 0010

Biuletyn Informacji Publicznej
http://czerwinsk.bipgmina.pl/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://czerwinsk.eboi.pl


© 2006 - 2015 Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl