Dziś jest 21 października 2018 r., imieniny Hilarego, Urszuli

Aktualności

Zatrudnianie cudzoziemców w oparciu o oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy

Data umieszczenia:

Szanowni Państwo!
Jeśli jesteś podmiotem powierzającym pracę cudzoziemcom na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, możesz złożyć je przez Internet, nie wychodząc z domu.

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W OPARCIU O OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE POWIERZENIA PRACY
Szanowni Państwo!
Jeśli jesteś podmiotem powierzającym pracę cudzoziemcom na podstawie oświadczenia o zamiarze
powierzenia pracy, możesz złożyć je przez Internet, nie wychodząc z domu.

Zalety takiego sposobu rejestracji oświadczeń to przede wszystkim spora oszczędność czasu, nie
stoisz w kolejce aby dokumenty złożyć w urzędzie lub punkcie rejestracji, wype łniasz aktywny
formularz na stronie www.praca.gov.pl i przychodzisz do punktu rejestracji oświadczeń aby je
odebrać. Nie potrzebujesz druków.


INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ www.praca.gov.pl
1. Wchodzimy na stronę www.praca.gov.pl,
2. Wybierasz zakładkę „OBSŁUGA INNYCH SPRAW”,
3. Aby rozpocząć składanie wniosku należy kliknąć na link „OŚWIADCZENIA O ZAMIARZE
POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY (…)”.
4. Następnie wybrać urząd pracy, do którego zostanie złożony wniosek. Zgodnie z właściwością
miejscową ze względu na miejsce stałego pobytu lub siedzibę firmy.

5. Następnie przejdź do edycji wniosku i wypełnij go.
6. Po wypełnieniu wniosku, sprawdź poprawność danych, następnie kliknij WYŚLIJ. Wypełnienie
załączników można pominąć. Kliknij przycisk DALEJ.
7. Wprowadź dane wymagane do utworzenia weryfikacji konta użytkownika , wpisując swój nr
PESEL i nr innego dokumentu tożsamości.
8. Jeśli posiadasz już konto – Twój formularz trafi do obsługi przez urząd pracy.
9. Jeśli nie posiadasz konta, wpisz dane wymagane do utworzenia takiego konta, podając:
- Identyfikator (dowolny)
- Nazwisko
- Imię
- Nr dokumentu tożsamości lub pesel
- Adres e-mail

Kliknij „PRZEJDŹ DO WYSŁANIA WNIOSKU” a następnie kliknij „WYŚLIJ WNIOSEK BEZ PODPISU”.

Skontaktuj się z pracownikiem urzędu i uzgodnij termin odbioru zarejestrowanego oświadczenia:
Płońsk: 23 662 37 56 wew. 279
Czerwińsk n/Wisłą: 24 277 49 48


PODCZAS REJESTRACJI OŚWIADCZENIA W PUP PŁOŃSK PRACODAWCA PRZEDSTAWIA DO WGLĄDU
W CELU WERYFIKACJI AKTUALNE DOKUMENTY:

- podmiot prowadzący działalność gospodarczą wpis do KRS lub wpis do CEIDG;
- w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - zaświadczenie o podleganiu
ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i
przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie
gospodarstwa rolnego;
- w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości zawierający nr PESEL i adres
zameldowania.
Powiatowy Urząd Pracy umieszcza na złożonych oświadczeniach informacje o rejestracji. Oryginał
oświadczenia pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi, któremu powierza zatrudnienie.
Zaleca się wykonanie kopii dla siebie na wypadek ewentualnych kontroli czy wyrejestrowania
oświadczenia.

Procedura rejestracji jest bezpłatna.

Zarejestrowane oświadczenie jest podstawą dla cudzoziemca do ubiegania się w polskiej placówce
dyplomatyczno - konsularnej w kraju jego stałego pobytu, o wizę w celu wykonywania pracy w Polsce.
Rejestracji oświadczenia dokonuje pracodawca.

W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI OSOBISTEJ REJESTRACJI, OŚWIADCZENIE MOŻE ZŁOŻYĆ I
ODEBRAĆ PEŁNOMOCNIK PRACODAWCY:

- pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli osoba podpisująca wniosek jest upoważniona z
imienia i nazwiska do reprezentowania podmiotu w odnośnym dokumencie rejestracyjnym;
- inny pracownik firmy legitymujący się pisemnym upoważnieniem pracodawcy;
- inna osoba (członek rodziny) legitymujący się pisemnym upoważnieniem; Urząd Pracy m.st.
Warszawy zastrzega sobie możliwość powiadomienia organów konsularnych i kontrolnych
(np. Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy i Policji) o uzasadnionych wątpliwościach
dotyczących składanych oświadczeń. Podstawa prawna:
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie
przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
(Dz. U. z 2011 r., Nr 155, poz. 919) - § 1 pkt 22.
- ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym nielegalnie na terytorium Polski ( Dz.U. 2012 poz.769).

UWAGA: Oświadczenia, które noszą znamiona przerabiania i skreślania nie będą rejestrowane.


Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku przyjmuje oświadczenia od podmiotów powierzających pracę ,
które mają miejsce stałego pobytu lub siedzibę firmy na terenie powiatu płońskiego
Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku nie sporządza kopii oświadczeń dla pracodawców, nie wylicza
wykorzystanych okresów wykonywania pracy przez cudzoziemców.

Dane teleadresowe gminy

Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl

Numer konta bankowego:
Vistula Bank Spółdzielczy
49 9011 0005 0260 0459 2000 0010

Biuletyn Informacji Publicznej
http://czerwinsk.bipgmina.pl/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://czerwinsk.eboi.pl


© 2006 - 2015 Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl