Dziś jest 30 marca 2020 r., imieniny Amelii, Dobromira

Aktualności

Deklaracje za odpady

Data umieszczenia:

Gmina Czerwińsk nad Wisłą, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, jest w trakcie procedury związanej z przejęciem gospodarki odpadami komunalnymi, a Związek Gmin Regionu Płockiego, który dotychczas zajmował się tym na naszym terenie, od 1 stycznia 2020 zaprzestał wykonywania zadań z zakresu gospodarki odpadami.

Na ten moment informujemy natomiast, że Rada Gminy Czerwińska nad Wisłą, 6 grudnia br. podjęła pakiet stosownych uchwał z tego zakresu, m.in. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania tych deklaracji. 

Już teraz Mieszkańcy, którzy dotychczas składali takie deklaracje do ZGRP w Płocku, zobowiązani są do składania ponownie stosownych deklaracji.
  Można to zrobić na kilka sposobów:
- osobiście w Urzędzie Gminy, a od stycznia 2020 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą;
- przesłać pocztą na adres urzędu, ul. Władysława Jagiełły 16, 09 – 150 Czerwińsk nad Wisłą;
- przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl. Deklaracje złożone w formie elektronicznej muszą być opatrzone podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 poz. 162) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.).

Deklaracje, o których mowa każdy nowy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Za osoby zamieszkujące daną nieruchomość uważa się osoby zameldowane oraz faktycznie zamieszkujące na niej. W przypadku, gdy na nieruchomości mieszka większa liczba osób niż jest zameldowanych ( np. członkowie rodziny, lokatorzy, pracownicy sezonowi) do wyliczenia tej opłaty bierze się pod uwagę wszystkie te osoby. W przypadku natomiast, kiedy nieruchomość zamieszkuje mniej osób niż jest zameldowanych, także należy złożyć nową deklarację, w której robi się korektę. Jednak niezbędnym będzie udokumentowanie faktu ponoszenia opłaty za odpady komunalne w miejscu faktycznego zamieszkiwania.

Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, deklaracja może zawierać wskazanie okresów korzystania z nieruchomości.

Deklaracje można pobrać na naszym Biuletynie Informacji Publicznej


Poprzedni komunikat w tej sprawie niecelowo sugerował całościową upadłość ZGRP, co nie ma odzwierciedlenia, gdyż ww. Związek nadal zajmuje się innymi, statutowymi zadaniami. Za to nieporozumienie serdecznie przepraszamy.

Dane teleadresowe gminy

Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl

Numer konta bankowego:
Vistula Bank Spółdzielczy
49 9011 0005 0260 0459 2000 0010

Biuletyn Informacji Publicznej
http://czerwinsk.bipgmina.pl/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://czerwinsk.eboi.pl


© 2006 - 2015 Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl